Ostutingimused

OSTU-MÜÜGILEPINGU TÜÜPTINGIMUSED

Tüüptingimused

 1. Stopnoise OÜ (edaspidi nimetatud Stopnoise või müüja) tüüptingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi nimetatud ostja või tarbija), kes  tellivad kaupu Stopnoise esinduse kaudu.
 2. Stopnoise-st on võimalik tellida vähemalt neid kaupu, mis on esitatud müüja interneti lehel (www.stopnoise.ee).
 3. Tellitud kauba eest saab maksta ülekannega saadud arve alusel.
 4. Transpordi hind arvutatakse peale tellimuse esitamist, täpse kauba koguse ja sihtkoha järgi ja saadetakse ostjale koos hinnapakkumisega.
 5. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal. Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul sh juhul kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku.

Müügitehingust taganemine ja kauba tagastamine

 1. Tarbijal on õigus taganeda müügitehingust 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades või tarbija esitatud tingimuste kohaselt. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis.
 2. Müügitehingust taganemise korral tuleb saata vastav avaldus e-posti aadressile info@stopnoise.ee. Avaldus peab sisaldama alljärgmist infot: tagastatav kaup, hinnapakkumise number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Kauba eest tasutud summa (va arvatud kauba kohaletoimetamise kulu) tagastatakse tarbija arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul tehingust taganemise teate jõudmisest ja kauba tagastamisest Stopnoise-le.
 3. Kui pärast Kauba tagastamist Stopnoise poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena on selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on halvenenud, tuleb ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. Stopnoise võib esitada sellekohase nõude hiljemalt ühe kuu jooksul arvates kauba tagastamisest. Ostja on kohustatud kauba väärtuse hüvitama juhul kui kaup on ostja poolt ümber töötatud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jms juhtudel.

Vastutus ja vaidluste lahendamine

 1. Tarbijal on õigus eelnavalt kooskõlastatud tingimustele mittevastava kauba puhul (ei vasta pakutud näidisele või on puudustega), esitada kaebus ning kaup tagastada. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab tarbija säilitama ostudokumendid (arve), mis tõendavad, et kaup on ostetud Stopnoise-st. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.
 2. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:
  Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.

  Nõuda ostuhinna alandamist või müügitehingust taganemist, juhul kui:
  • müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
  • parandamine ebaõnnestub,
  • müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,
  • kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 3. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
 4. Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 e-post: info@tarbijakaitseamet.ee
Stop Noise © 2014-2022